mgr KATARZYNA FULARA                                 RZYKI, WRZESIEŃ 2002 r.

NAUCZYCIELKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. M. KOWALSKIEGO

W RZYKACH

 

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

 

 

 KATARZYNY FULARA – NAUCZYCIELKI KONTRAKTOWEJ

SZKOŁY PODTAWOWEJ im. M. Kowalskiego W RZYKACH

UBIEGAJĄCEJ SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

                                                        Długość stażu 2 lata 9 miesięcy

                                                                  Data rozpoczęcia stażu 01. 09. 2002 r.

                                                                   Data zakończenia stażu 31. 05. 2005 r.,

 

mgr Katarzyna Fulara

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

 

 

 

Lp.

 

Sfera rozwoju zawodowego

 

 

 Lp

   

Zadania

 

Formy realizacji

 Termin

 

Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

 

 

 

 

 

 

 I.

 

 

 

 

 

SFERA ORGANIZACYJ-

NA

 

 1.

 

 Poznanie procedury awansu zawodowego

 

·    analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego

(rozporządzenie MEN z dn. 03.08.2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, znowelizowana Karta Nauczyciela).

·    uzyskiwanie informacji na temat awansu za pomocą internetu.

 

·    omówienie planu rozwoju zawodowego.

 

 

 

 

 

VIII / IX

2002 r.

 

 

 

 

 

IX

2002 r.

 

 

 

 

Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu; wszczęcie postępowania: ustalenie długości stażu przez dyrektora placówki, przydzielenie opiekuna stażu.

 

 

Przedstawienie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych.

 

 

 2.

 

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu panią Alicją Kołodziejczyk

 

·    spotkanie konsultacyjne, określenie zasad współpracy, zawarcie kontraktu.

 

IX

2002 r.

 

Konstruowanie planu rozwoju zawodowego we współpracy

z opiekunem stażu, ustalenie zasad współpracy.

 

 

 

 3.

 

Poznanie zasad funkcjonowania

i organizacji zadań szkoły

 

 

·  analiza dokumentów:

F     statutu Zespołu Szkół Samorządowych,

F     programu wychowawczego,

F     wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

F     regulaminu dyżurów nauczycielskich,

F     regulaminu pracy szkoły,

F     programu wychowawczego szkoły,

F     szczegółowych zasad oceniania zachowania.

 

·  zapoznanie się z:

F     rozporządzeniem w sprawie przepisów BHP,

F     planem ewakuacyjnym szkoły.

 

IX

2002 r.

 

Wdrożenie postanowień zawartych w przeanalizowa- nych dokumentach w pracy dydaktyczno – wychowaw- czej, uwzględnienie zasad funkcjonowania szkoły przy tworzeniu planu rozwoju zawodowego.

 

 

 

4.

 

Poznawanie przepisów prawa związanych

z systemem oświaty

i nowej reformy.

 

·      analiza dokumentów:

F     ustawa o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.,

F     znowelizowana Karta Nauczyciela,

F     Rozporządzenie MEN z dn. 21.03.2000 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających

      i klasyfikacyjnych.

F     Rozporządzenie MEN i Sportu z dn. 07.09.2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

Cały okres stażu

 

Lista przeanalizowanych aktów prawnych.

Wdrażanie zasad zawartych

w przeanalizowanych dokumentach w pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 

 5.

 

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych

z realizacją jej podstawowych funkcji

i wynikających

z nich zadań.

 

 

·  udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej szkoły podstawowej,

·  współpraca z Radą Rodziców.

·  uczestniczenie w wewnątrzszkolnym procesie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 

 

·  organizacja konkursów.

 

 

·  podejmowanie współpracy

F     z rodzicami,

F     nauczycielami,

F     dyrektorem,

F     Samorządem Uczniowskim,

F     biblioteką szkolną,

wykonanie oraz zakup pomocy metodycznych dla nauczycieli języka niemieckiego w tutejszej szkole;

F     pedagogiem szkolnym.

 

 

Cały okres stażu

 

Zaświadczenia, wpisy w dzienniku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis przeprowadzonych konkursów.

 

 

Wpisy w dzienniku.

 

 

 

 

Lista zakupionych pomocy dydaktycznych do biblioteki.

 

 

 

 6.

 

Współpraca ze strukturami środowiska lokalnego działającymi na rzecz kultury i edukacji.

 

·  organizacja wycieczek do Andrychowa oraz udział w spotkaniach w MDK organizowanych przez Osterreich Insitut Kraków dla dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

·  współpraca z Informatycznym Centrum Edukacji – organizacja warsztatów językowych dla dzieci ze szkoły podstawowej w Rzykach

 

 

 

Zgodnie z harmo-

nogra-

mem spotkań w MDK.

 

I – VI

2004 r.

 

Sprawozdanie z wycieczek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz spotkań. Zaświadczenie z ICE w Andrychowie.

 

 7.

 

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

 

·  gromadzenie dokumentów:

świadectw, zaświadczeń, programów scenariuszy, zdjęć, konspektów, publikacji itp.

 

 

Cały okres stażu

 

Zgromadzone materiały.

 

8.

 

Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodo- wego.

 

 

 

·  opis realizacji planu rozwoju zawodowego, autorefleksja, autoanaliza.

 

    V

2005 r.

 

Prawidłowo sformułowane i udokumentowane sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

 

 

 

 

II.

 

SFERA OSOBISTA

 

 1.

 

Wstępna ocena własnych umiejętności

 

·  określenie formuły oceny, autorefleksja.

 

 

 

 

VIII/ IX

2002 r.

 

Określenie rzeczywistej długości stażu adekwatnej do własnych potrzeb i możliwości.

 

 

 2.

 

Obserwacja i analiza możliwości uczniów na lekcjach języka niemieckiego

 

·  zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi pracy

 

 

Na bieżąco

 

Zbieranie informacji, ćwiczenia, sprawdziany, pogadanki.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszerzenie wiedzy

i umiejętności w procesie aktywnego udziału

w wewnątrzszkolnym

i zewnętrznym

doskonaleniu.

 

·  uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (warsztatach metodycznych, edukacyjnych, zebraniach), szkoleniach organizowanych przez Intitut Goethego w Krakowie oraz ośrodek metodyczny w Krakowie zgodnie z harmonogramem spotkań podanym przez Intitut Goethego w Krakowie oraz ośrodek metodyczny w Krakowie.

 

·  uczestniczenie w warsztatach, konferencjach przedmiotowo –  

     -metodycznych oraz kursach

     organizowanych przez CODN w   Krakowie

 

Cały okres stażu.

 

Zgromadzone dokumenty: świadectwa, zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo

w doskonaleniu zawodowym.

 

 

 4.

 

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

 

·  3-letnie studia magisterskie uzupełniające w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

 

 

2001- 2004 r.

 

Zaświadczenie o kontynuacji studiów.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Samodoskonalenie

 

·  samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i metodycznej, poszukiwanie potrzebnych rozwiązań pedagogicznych i metodycznych.

·  pogłębianie wiadomości z współ- czesnych aktywizujących metod nauczania.

 

 

Cały okres stażu.

 

Lista przeczytanej literatury.

 

 

6.

 

Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań.

 

 

·  współpraca z redakcją gazetki szkoły podstawowej „Kleksik”.

 

 

·  redagowanie gazetki „GUCK MAL”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  przewodnictwo w ogólnopolskich konkursach wiedzy z języka niemieckiego organizowanych przez MAT – Miłosz Słomian pt.:

F     DEUTSCHFREUND

 

 

 

 

 

F     SPRACHDOKTOR 2003/ 2004/ 2005.

 

 

·  udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu „Europejski Dzień Języków Obcych”

 

·  udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu „DNIA EUROPEJSKIEGO W RZYKACH”

 

·  przygotowanie przedstawienia o tematyce unijnej i wystawienie go podczas obchodów DNIA EUROPY zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Informacji Europejskiej.

 

·  założenie i prowadzenie EUROPEJSKIEGO SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO „EURORZEPKI” przy ZSS w Rzykach.

 

 

 

·  zorganizowanie referendum unijnego pt. „Młodzi głosują”

 

 

·  stworzenie i redagowanie strony internetowej SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO „EURORZEPKI”

 

·  udział w konkursach wiedzy z języka niemieckiego organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie i Österreich Instytut Kraków.

 

·      udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu pierwszego Dnia Wiosny pod hasłem „Dzień Krajów Kandydujących”.

 

·      konkurs plastyczny: „Tradycje obrzędy i zwyczaje w mojej wsi i rodzinie” dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

·      konkurs wiedzy o Rzykach dla gimnazjum.

 

·      przygotowanie i przeprowadzenie konkursu  pt. „ Mein Adventskalender”.

 

·      przygotowanie i przeprowadzenie I Gminnego Konkursu Recytatorskiego z Języka Niemieckiego pod hasłem „Herbst In der Liryk”

 

·      udział w organizacji i przeprowadzeniu  I Gminnego Konkursu Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej pt. „Grecja kolebką Europy” 

 

·      przygotowanie i przeprowadzenie konkursu pt. „Stroik wielkanocny”.

 

 

Cały okres stażu

 

Raz na dwa miesią-

ce (przez cały okres stażu)

 

 

 

 

 

 

X

2002 r.-

 

 

 

 

III/V 2003r.-

2004 r.

 

26. IX.

2002 r.

 

 

21. III

2003 r.

 

 

07. V

2003 r.

 

 

 

 

03. XI. 2003 r.

(cały okres stażu)

 

 

2-3. VI.

2003r.

 

 

XI 2003-2005 r.

 

XII.

2003 r. (cały okres stażu)

 

 

III.

 2004 r.

 

 

 

IV.

2004 r.

 

 

IV.

2004 r.

 

XII

2004r.

 

26. II

2005 r.

 

 

 

III

2005 r.

 

 

 

IV

2005

 

Opis współpracy.

Opracowane artykuły do gazetki.

 

Przykładowy egzemplarz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis podjętego zadania.

 

 

 

Sprawozdania z konkursów, podziękowania.

 

 

 

 

Sprawozdania z konkursu.

 

 

 

Opis zadania, regulamin konkursu, przykładowy test.

 

 

Scenariusz spotkania.

 

 

 

Sprawozdanie i scenariusz.

 

 

 

 

 

Statut i plan pracy na kolejne lata oraz harmonogram spotkań.

 

 

 

 

Opis podjętego zadania. Sprawozdanie z przeprowadzonego referendum.

 

Adres strony internetowej.

 

 

 

Opis podjętego zadania.

Sprawozdania z konkursów, podziękowania.

 

 

 

 

Scenariusz.

 

 

 

 

Opis zadań. Regulamin konkursu.

 

 

Opis zadań. Regulamin konkursu.

 

Opis zadań. Regulamin konkursu.

 

Opis zadań. Regulamin konkursu, zdjęcia.

 

 

 

Opis zadań. Regulamin konkursu.

 

 

 

Opis zadań. Regulamin konkursu.

 

 

 

 

7.

 

Określenie dalszej drogi rozwoju.

 

·      wnioski do dalszej pracy.

 

V, VI 2005 r.

 

Ocena pracy dydaktycznej

i opiekuńczo – wychowawczej, wnioski do dalszej pracy.

 

 

 

 

III.

 

 

SFERA DYDAKTYCZNA

 

 

 1.

 

 

Wybieranie programu nauczania i dostosowanie planów nauczania do możliwości uczniów oraz warunków nauczania.

 

 

 

·      wdrażanie w pracy z uczniem opracowanych planów nauczania.

 

 

IX

2002 r.

 

 

Plany nauczania.

 

2.

 

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu – nauczyciela mianowanego.

 

 

 

·      uczestniczenie w charakterze  obserwatora (hospitacja) według wcześniej opracowanych zasad, omówienie wyników.

 

 

 

Raz na

dwa

miesią-

ce przez cały okres stażu.

 

Notatki z hospitacji, uwagi

z obserwowanych zajęć.

 

 3.

 

Prowadzenie zajęć

w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.

 

 

 

 

 

 

·      obserwacja zajęć przez opiekuna stażu lub dyrektora dwa razy w semestrze.

·      opracowanie konspektów lekcji, konsultacja, analiza i ewaluacja.

 

Raz na dwa miesią-

cu przez cały okres stażu.

 

 

Konspekty z zajęć, notatki

z konsultacji z opiekunem.

 

 4.

 

Praca z uczniem zdolnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·      dodatkowe spotkania dla uczniów zdolnych w celu poszerzenia ich wiedzy oraz stopniowe przygotowanie ich do konkursów (m.in. SPRACHDOKTOR oraz DEUTSCHFREUND).

 

 

·      opracowanie dodatkowych zadań dla uczniów szczególnie uzdolnionych językowo w celu poszerzenia ich wiedzy z zakresu słownictwa i gramatyki języka niemieckiego.

 

·      przygotowanie uczniów do udziału w Konkursie Recytatorskim uczniów nazwie „Natur in der Lyrik auf Deutsch” zorganizowanym przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej.

 

·      udział uczniów w konkursie plastycznym „Europa entdecken” zorganizowanym przez Instytut Goethego w Krakowie.

 

·      przygotowanie uczniów do konkursu kolęd krajów niemieckojęzycznych organizowanego przez Österreich Instytut Kraków w Krakowie kolęd krajów niemieckojęzycznych.

 

·      Prowadzenie dodatkowych spotkań-zajęć dla uczniów klas szóstych z wykorzystaniem programu komputerowego EURO PLUS w Małopolskim Inkubatorze Przedsiębiorczości

·      przygotowanie uczniów SP do I Gminnego Konkursu Języka Niemieckiego „Um mich herum”.

 

·      przygotowanie merytoryczne uczniów do II Konkursu Kolęd w Języku Niemieckim zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 130 w Krakowie oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Krakowie.

 

 

IX 2002 -V 2004 r.

(dwa razy w tygo-dniu)

 

Cały okres stażu

 

 

 

III – IV. 2003 r.

 

 

 

 

 

IV. 2003 r.

 

 

 

09.XII

2003 r.

 

 

 

 

III – VI

2004 r.

 

 

 

 

V.

2004 r.

 

 

XII. 2004 r. – I.

2005 r.

 

Notatki ze spotkań z uczniami, harmonogram spotkań.

 

 

 

 

 

 

Przykładowe teksty i ćwiczenia gramatyczne.

 

 

 

 

Harmonogram spotkań, teksty wierszy, lista uczestników.

Podziękowanie za przygotowanie uczniów do udziału w konkursie.

 

 

Podziękowania.

 

 

 

 

Harmonogram spotkań, teksty kolęd.

 

 

 

 

Harmonogram i tematy spotkań.

 

 

 

 

Opis zadań.

 

 

 

Harmonogram spotkań, lista uczniów biorących udział w konkursie. Podziękowanie za przygotowanie merytoryczne uczniów do konkursu.

 

 

 

5.

 

Analiza, określenie mocnych i słabych stron własnej działalności dydaktycznej.

 

 

 

 

·      dokumentowanie efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań ( ankieta ).

·      opracowanie i przeprowadzenie wśród uczniów Szkoły Podstawowej ankiety na temat zajęć z języka niemieckiego, analiza, wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.

 

 

IV

2004 r.

 

 

Ankieta dla uczniów; 

analiza przeprowadzonych ankiet, wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy

i organizowania dalszej pracy.

 

 

 

 

 

 

 6.

 

Doskonalenie warsztatu

i metod pracy pedagogicznej

 

·      aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.

 

·      gromadzenie materiałów związanych z nauczanym przedmiotem i ich porządkowanie, studiowanie na bieżąco publikacji i czasopism metodycznych.

 

 

·      wykonywanie pomocy dydaktycznych potrzebnych przy realizacji programu nauczania dzieci w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej i wykorzystywanie ich w pracy z uczniami, wdrażanie aktywnych metod nauczania na zajęciach w celu ich uatrakcyjnienia.

 

·      wzbogacanie biblioteki szkolnej o nowe publikacje i zbiory z zakresu języka niemieckiego ( książki, filmy, czasopisma).

 

Cały okres stażu.

 

Cały okres stażu.

 

 

 

Cały okres stażu.

 

 

Zaświadczenia o uczestnictwie w warsztatach i spotkaniach.

 

 

Lista artykułów z przeczytanych czasopism tj.:

-Języki Obce w szkole;

-Primar;

-Fremdsprache    Deutsch.

 

Lista wykonanych pomocy dydaktycznych.

 

 

 

 

 

 

Lista zakupionych publikacji oraz zbiorów z zakresu języka niemieckiego.

 

 

 

 7.

 

Wykorzystywanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·      korzystanie z komputerowych programów użytkowych/ edukacyjnych; zakup i wykorzystanie komputera do opracowania testów, sprawdzianów, pomocy dydaktycznych;wykorzystywanie zasobów Internetu dla pozyskania informacji.

·      samodzielne tworzenie testów, sprawdzianów, prac klasowych, ćwiczeń, krzyżówek, łamigłówek, pomocy na lekcje wychowawcze.

·      współpraca z informatykiem-przeprowadzenie lekcji w pracowni komputerowej,

 

 

 

Cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

Opracowane testy, sprawdziany, pomoce dydaktyczne.

 

 

Lista adresów odwiedzanych stron internetowych.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

Różnicowanie materiału nauczania

 

·      przygotowanie uczniów do konkursów z języka niemieckiego.Staranie się o zróżnicowanie zadań i   ćwiczeń dla uczniów.

·      prowadzenie kółka języka niemieckiego.

 

Na bieżąco

 

 

9.

 

Realizacja programu nauczania języka niemieckiego.

 

·      prowadzenie zajęć lekcyjnych.

·      opracowanie minimum programowego dla poszczególnych klas.

·      sporządzenie rozkładów materiału nauczania.

·      opracowanie wymagań na poszczególne oceny we wszystkich klasach.

 

 

Na bieżąco

 

Rozkłady materiałów nauczania,

Kryteria ocen, zapisy w dzienniku lekcyjnym

 

IV.

 

SFERA WYCHOWA-WCZO -OPIEKUŃCZA

 

 1.

 

Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły

i określenie zadań nauczyciela – wychowawcy.

 

·        analiza poszczególnych zadań programu, a w szczególności punktów:

F      Powinności wychowawcze nauczyciela,

F      Realizowanie zadań programu wychowawczego szkoły.

o       Zorganizowanie międzyklasowych konkursów, pobudzanie aktywności uczniów, zdobywanie przez uczniów dodatkowych informacji z zakresu

języka niemieckiego i obszaru niemieckojęzycznego:

 

·      organizacja wycieczki do Wiednia w ramach poszerzenia wiedzy uczniów na temat krajów niemieckojęzycznych oraz Unii Europejskiej.

 

 

 

IX / X

2002 r.

 

 

 

 

Cały okres stazu.

 

 

 

 

 

 

V.

2003 r.

 

 

 

 

 

Wdrażanie zadań programu wychowawczego w pracy dydaktycznej i wychowawczo – opiekuńczej.

 

 

Zdjęcia, regulamin konkursów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z przeprowa-

dzenia wycieczki.

 

 

 

 

 

2.

 

Opracowanie planu wychowawcy

 

 

 

·      opracowanie planu pracy, przygotowanie scenariuszy lekcji wychowawczych

 

 

wrzesień

2002 r.

 

Plan pracy wychowawcy klasy

 

 

3.

 

Sporządzenie planu i programu spotkań z rodzicami.

 

 

opracowanie planu, przeprowadzenie spotkań.

 

wrzesień

2002 r.

 

Plan spotkań

 

4.

 

 

Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

 

 

 

 

 

rozmowy indywidualne z wychowankami i ich rodzicami, współpraca z pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami znającymi uczniów

 

Cały okres stażu.

 

 

Wpisy do dziennika lekcyjnego.

 

5.

 

Pogłębianie wiedzy

i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów.

 

·      realizacja zadań wynikających z programu wychowawczego szkoły.

 

·      sporządzenie planu i programu spotkań z rodzicami. Prowadzenie spotkań z rodzicami, dokumentowanie działań.

 

·      studiowanie literatury psychologiczno – pedagogiczne zgodnej z aktualnymi potrzebami uczniów.

 

·      rozmowy z pedagogiem szkolnym i wychowawcami uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o nauczaniu wg programu szkoły specjalnej: opracowanie dodatkowo zadań i ćwiczeń na lekcje języka niemieckiego dostosowanych do możliwości intelektualnych tych uczniów, zgodnie z zaleceniami poradni psychologicznej.

 

·      czerpanie wiedzy i doświadczeń od nauczycieli wychowawców: obserwacja lekcji wychowawczych prowadzonych przez opiekuna stażu.

 

 

 

 

Cały okres stażu.

 

 

Cały okres stażu.

 

Cały okres stażu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały okres stażu.

 

 

 

Plan i program spotkań.

Notatki ze spotkań.

Wyciągnięcie wniosków.

 

 

Lista przeczytanej literatury.

Notatka z przeczytanej lektury.

 

 

Notatki z przeprowadzonych rozmów, konsultacji.

Opracowane ćwiczenia, sprawdziany, testy, pomoce dydaktyczne.

 

 

 

 

 

 

Notatki z obserwowanych zajęć.

 

 

6.

 

Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wychowawcy.

 

·        organizowanie zajęć pozalekcyjnych (wycieczki turystyczne, ogniska, wycieczki krajoznawcze, imprezy klasowe), mających na celu integrację zespołu klasowego

·        uczestniczenie z wychowankami w różnych formach kultury (kino, teatr)

·        pogadanki na temat skutków uzależnień; uczestniczenie w programie profilaktycznym,

·        uczestnictwo w przedsięwzięciach wynikających z planu pracy wychowawczej szkoły organizowanych przez innych nauczycieli, Samorząd Uczniowski, itp.,

·        zorganizowanie z klasą imprezy szkolnej lub środowiskowej

 

 

Cały okres stażu

 

Wpisy do dziennika, sprawozdania z wycieczek, imprez klasowych.

 

Opracowała: mgr Katarzyna Fulara